Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van SterkTeamwerk


Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: SterkTeamwerk die diensten aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, onderneming of instantie die aan SterkTeamwerk opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten.

Deelnemer/Coachee: De natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, workshop of aanverwante werkzaamheden.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, zowel individueel als groepsgewijs, dan wel advisering of training in de ruimste zin van het woord, alsmede werkzaamheden die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen de Opdrachtgever en SterkTeamwerk tot het verlenen van diensten door SterkTeamwerk ten behoeve van de Opdrachtgever.


Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij SterkTeamwerk diensten aanbiedt of levert aan de Opdrachtgever.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle personen of ondernemingen die door SterkTeamwerk bij de uitvoering van enige opdracht worden betrokken.

3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk tussen de Opdrachtgever en SterkTeamwerk zijn overeengekomen.

4. Eventuele inkoop of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij SterkTeamwerk deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.


Artikel 3: Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. Alle offertes van SterkTeamwerk zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven.

2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3. De Overeenkomst komt pas tot stand nadat de Opdrachtgever de offerte, binnen de gestelde aanvaardingstermijn, schriftelijk heeft bevestigd.


Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere Overeenkomst leidt voor SterkTeamwerk tot een inspanningsverplichting waarbij SterkTeamwerk gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

2. SterkTeamwerk voert de diensten uit in overeenstemming met de “Ethische Gedragscode” van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroeps Coaches) Deze zijn te vinden op de website van de NOBCO: www.nobco.nl.

3. SterkTeamwerk heeft het recht om – in overleg met de Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.

4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SterkTeamwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan SterkTeamwerk worden verstrekt.


Artikel 5: Geheimhouding

1. SterkTeamwerk en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen, van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst hebben verkregen. SterkTeamwerk draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Gesprekken, sessies en andere contacten tussen SterkTeamwerk en de deelnemer/coachee, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. SterkTeamwerk zal dan ook aan niemand, ook niet aan de Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud van deze contacten tenzij de deelnemer/coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.


Artikel 6: Intellectuele eigendom

1. SterkTeamwerk is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar – in het kader van de Overeenkomst – verstrekte of gebruikte producten.

2. Opdrachtgever en/of deelnemer/coachee mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SterkTeamwerk geen gebruik maken van deze producten anders dan ten behoeve van deze opdracht.


Artikel 7: Honorarium en kosten

1. Het honorarium van SterkTeamwerk bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Overeenkomst c.q. geleverde dienst.

2. Alle honoraria zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), reiskosten en andere onkosten ten behoeve van de Opdrachtgever en inclusief declaraties van ingeschakelde derden.


Artikel 8: Betaling en Incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SterkTeamwerk aan te geven wijze.

2. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum heeft voldaan en dus in gebreke blijft, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat verdere ingebrekestelling nodig is.

3. In het geval van betalingsverzuim is SterkTeamwerk gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig kan worden.

4. Indien SterkTeamwerk invorderingsmaatregelen treft tegen de Opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.


Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. SterkTeamwerk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet op grove schuld van SterkTeamwerk.

2. SterkTeamwerk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat SterkTeamwerk is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. De aansprakelijkheid van SterkTeamwerk is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. SterkTeamwerk is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de Opdrachtgever voor eventuele fouten of tekortkomingen van derden. In zo’n geval is de Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

5. Elke aansprakelijkheid van SterkTeamwerk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade is nadrukkelijk uitgesloten


Artikel 10: Annuleringsvoorwaarden

1. De Opdrachtgever heeft het recht zijn deelname, of die van de deelnemer/coachee, voor aanvang van een workshop, training, begeleidings of coachingstraject te annuleren, mits dit schriftelijke gebeurt.

2. Annulering door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van een workshop, training, begeleidings of coachingstraject kosteloos geschieden.

3. Bij annulering binnen 4 weken tot 1 week voor aanvang is SterkTeamwerk gerechtigd om 50% van het verschuldigd bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.

4. Een individueel begeleidings of coachingsgesprek kan tot 48 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 48 uur is SterkTeamwerk gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen.

5. Indien de Opdrachtgever of de deelnemer/coachee, zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen dienst, wordt het volledige bedrag dat is afgesproken voor die dienst, door SterkTeamwerk in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.


Artikel 11: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Als één van de partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen.

2. SterkTeamwerk is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen indien de Opdrachtgever de door SterkTeamwerk ingediende factuur, niet binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning betaald.

3. Zowel de Opdrachtgever als SterkTeamwerk kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.


Artikel 12: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en SterkTeamwerk is het Nederlands recht van toepassing.

2. Indien SterkTeamwerk en de Opdrachtgever c.q. deelnemer/coachee een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation.

3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de rechtelijke instantie waar SterkTeamwerk gevestigd is, bevoegd van het geschil kennis te nemen.


Opgesteld te Arnhem op 22 september 2011

Bilderdijkstraat 17 • 6824 NW Arnhem • KvK 09178068 • 06 36353113 • info@sterkteamwerk.nl • www.sterkteamwerk.nl