Een handig model om een teamdiagnose te stellen is het Teamwiel® van Martijn Vroemen. Uitgangspunt is dat zes factoren samen het succes van je team bepalen:

1. Motiverende doelstellingen

Heldere gezamenlijke doelstellingen geven je team richting en identiteit. Inspirerende doelen zorgen voor uitdaging en betrokkenheid bij de teamleden.  

2. Gedeelde verantwoordelijkheid

Je teamleden voelen zich samen verantwoordelijk voor het resultaat. Gehoord worden, meebeslissen en invloed uitoefenen verbindt je teamleden aan het doel én aan elkaar.

3. Open communicatie

Communicatie is de smeerolie in je team. Het is meer dan alleen het overdragen van informatie. Het gaat ook over het onderhouden van relaties en het zorgen voor duidelijkheid.

4. Respect voor verschillen

De basis voor goede samenwerking is vertrouwen. Verschillende vaardigheden, karakters en kwaliteiten zijn een voordeel voor je team. Maar het kan ook de bron zijn van onbegrip en conflict. Aandacht en respect voor elkaars verschillen is dan ook belangrijk.

5. Flexibel aanpassen

Je team heeft met constante verandering te maken. Zo’n verandering kan van buiten komen of van binnenuit. Een flexibele opstelling is dan handig. Ook een andere teamsamenstelling vraagt veel aanpassingsvermogen van je teamleden.

6. Initiatief tonen

Initiatief tonen betekent dat je teamleden actief zijn en vanuit zichzelf dingen in beweging brengen. Een gebrek aan initiatief is een duidelijk signaal van ongezonde samenwerking.

Een diagnose met het Teamwiel® maakt inzichtelijk welke succesbepalende factoren zorg en aandacht nodig hebben. Enkele kanttekeningen bij het model zijn:

  • De zes factoren hangen onderling samen. Zo kun je geen open en directe communica­tie hebben zonder respect voor elkaars verschillen.

  • De succesfactoren zijn in evenwicht. Als één ervan onder- of oververtegenwoordigd is, komt er een slag in het wiel.

  • Uitdaging, energie, ontwikkeling, vertrouwen, helderheid en verbinding vormen de spaken van het wiel. Dit zijn de pijlers waarop de zes succesfactoren steunen.